Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

ABA s.r.o.
IČ: 63988291
DIČ: CZ63988291
se sídlem: Vlašská 349/15, 118 00 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38578
e-mail: info@terapiesdilenimshop.cz
telefon: 257533577
web: www.terapiesdilenimshop.cz
(dále jen „prodávající“)

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího
a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost
jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na
internetové adrese www.terapiesdilenimshop.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách


2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících
poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje
sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.


2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.


2.3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží.


2.4.Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li
se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
● prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
● vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu
kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.
Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena
potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této
nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních
podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo
e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není
prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.
Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle
kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém
případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu
prodávajícího.

4. Zákaznický účet

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu
může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také
bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou
prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když

kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší
své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. jiné technické údržby, vývoje a změny nastavení anebo účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelské účty, resp. jejich funkce mohou být měněny anebo zrušeny z důvodu ukončení provozu e-shopu.

4.7. Kupující je oprávněn kdykoli uživatelský účet zrušit, a to oznámením na e-mail info@terapiesdilenimshop.cz.

5. Platební podmínky a dodání zboží

  • 5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
    může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.
    19-5434380277/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,
  • bezhotovostně platební kartou
  • hotově při převzetí
  • dobírkou

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření
kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.7.Zboží je kupujícímu dodáno způsobem, který při objednání zboží zadal, to je: osobní odběr, GLS doprava, Zásilkovna, Messenger.

5.8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V
případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.

5.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě,
že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

5.11. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném
vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.12. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

5.13. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

5.14. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.


6.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
● ode dne převzetí zboží,
● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
druhů zboží nebo dodání několika částí,
● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.


6.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
● poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení
od smlouvy,
● o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
● dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
● dodávce novin, periodik nebo časopisů,
● dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán
s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu,
že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


6.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.


6.5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací
adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající
potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.


6.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do
14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené
s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


6.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději
však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí
kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.


6.8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


6.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.


6.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.


6.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží
přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů
od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným
způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
● má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
● se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,
● zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
● je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
● zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v
jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn
uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí.

7.3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží
nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze
zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se
prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného
plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

7.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se
nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena
ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění
kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

7.5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:
● výměnu za nové zboží,
● opravu zboží,
● přiměřenou slevu z kupní ceny,
● odstoupení od smlouvy.

7.6.Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
● pokud má zboží podstatnou vadu,
● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
● při větším počtu vad zboží.

7.7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to,
jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění
vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí
reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží
větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit
požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo
si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své
právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při
nepodstatném porušení smlouvy.

7.11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od
smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl
nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

7.13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané
zboží zlevněno.

7.14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je
povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil,
co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

7.15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího
(uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7.16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7.17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo
může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí
záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

7.19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

7.20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.21. Reklamaci kupující uplatňuje na kontaktech prodávajícího výše.

8. Doručování

8.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
8.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v
objednávce.

9. Osobní údaje

9.1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou
důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/
consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu
mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem
České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto
nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská
práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných
známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu, případně osobě, která prodávajícímu udělila souhlas práva v rámci e-shopu užívat. Je zakázáno
kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez
souhlasu prodávajícího.

11.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s
jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.

11.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.11.2022.